Historie (wikipedia) Op 5 oktober 1916 werd door de Centrale Commissie der Werkscholen van de geïnterneerde Belgen in Nederland, onder leiding van Omer Buyse, aan het college van B&W van Amersfoort een voorstel gestuurd om een gedenkteken op te richten als blijk van waardering voor de genoten gastvrijheid. De commissie “zou willen bouwen een monument, als dankbetuiging jegens de Nederlandsche overheid en de natie, voor al hetgeen gedaan is geworden tot welzijn der geïnterneerden en hunne gezinnen. (…) De bedoeling is dit monument op het gebied uwer stad op te richten (…) tusschen den Utrechtsenweg en de Fockemalaan, vanwaar het van alle zijden zichtbaar zou zijn en zich boven het landschap zou profileren. Onze commissie is bereid het monument aan de stad Amersfoort als gedenkteken op te dragen met de zorg het in goeden staat te onderhouden.”. Op 10 oktober 1916 ging de gemeenteraad unaniem akkoord.   De Belgische architect Huib Hoste (1881 – 1957) maakte een ontwerp voor een plek op de Amersfoortse Berg op 43,6 m boven N.A.P.. De Amersfoortse Berg is één van de hoogste toppen van de Utrechtse Heuvelrug. De landschappelijke inpassing was het werk van de Belgische tuinarchitect Louis van der Swaelmen (1883 – 1929). Rond 10 mei 1917 werd gestart met de werkzaamheden. Het zou tot het voorjaar van 1919 duren voordat het monument geheel gereed was. Het werk aan het monument werd uitgevoerd door geïnterneerde Belgische soldaten, leerlingen van de werkscholen in de kampen. “Ter herindering en als hulde van erkentelijkheid werd aldus in het gedenkteeken, door Nederlandsche, Zwitsersche en Belgische kunstenaars opgevat, een vonk van de scheppingskracht en den technischen geest van de Belgische geïnterneerde vaklieden neergelegd.   De officiële overdracht aan het gemeentebestuur van Amersfoort heeft lang op zich laten wachten. Aanvankelijk zou de overdracht in 1917 plaatsvinden. Maar de overdrachtsdatum werd steeds uitgesteld. Na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog waren de uiterst gespannen verhoudingen tussen Nederland en België de oorzaak van uitstel. Pas op 22 november 1938 vond een officiële plechtigheid plaats. koningin Wilhelmina en koning Leopold III onthulden toen gezamenlijk een gedenkplaat.   www.belgenmonument.nl Foto: Archief Eemland